Algemene voorwaarden en privacybeleid webshop World Servants

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 – Het aanbod
Artikel 3 – De bestelling
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 - Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 - Betaling
Artikel 10 - Klachtenregeling
Artikel 11 – Algemene informatie World Servants

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van materiaal via de website van World Servants: www.worldservants.nl/webshop.
 2. Voordat een bestelling kan worden geplaatst, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de besteller beschikbaar gesteld, waarbij de besteller aan dient te geven hiermee akkoord te gaan.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg zo spoedig mogelijk vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zo dicht mogelijk benadert.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden valt, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. World Servants is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de besteller mogelijk te maken. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden World Servants niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. World Servants kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de besteller duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 3 - De bestelling

 1. Een bestelling komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van het insturen van een bestelling door de besteller en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. World Servants heeft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Voor de elektronische betalingen hanteert World Servants passende veiligheidsmaatregelen.
 3. De persoonsgegevens die World Servants ontvangt binnen het kader van een productbestelling, worden niet aan derden verstrekt en enkel gebruikt voor de toezending van het bestelde materiaal en het informeren van de klant over het werk van World Servants, waarvoor de besteller zich bovendien op elk gewenst moment kan afmelden.
 4. World Servants stelt de volgende informatie op een toegankelijke manier beschikbaar aan de besteller
  • het correspondentie- en bezoekadres van World Servants, waar de besteller met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

Artikel 4 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de besteller de mogelijkheid de bestelling zonder opgave van redenen te annuleren gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de besteller.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door World Servants verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de besteller gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product  kenbaar te maken aan World Servants. Nadat de besteller kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient besteller het product binnen 7 dagen retour te sturen. De besteller dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de besteller na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan World Servants heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Indien de besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 6. Het bedrag dat de besteller betaald heeft voor het product, zal World Servants zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 5 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. World Servants kan het herroepingsrecht van de besteller uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 hieronder. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien World Servants dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door World Servants op maat zijn gemaakt volgens specificaties van de besteller;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 6 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is World Servants niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 1. World Servants staat er voor in dat de producten voldoen aan de beschrijving en de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Een door World Servants, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument tegenover World Servants kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen vier weken na levering aan World Servants schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in een deugdelijke verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. World Servants is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van World Servants en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de besteller bij de bestelling heeft opgegeven.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, streeft World Servants ernaar bestellingen binnen veertien dagen te versturen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de besteller hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De besteller heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 3. In geval van annulering conform het lid 3 van dit artikel zal World Servants het bedrag dat de besteller betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na annulering terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal World Servants contact opnemen om – indien mogelijk – te overleggen over een vervangend artikel. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van World Servants.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij World Servants tot het moment van bezorging aan de besteller.

Artikel 9 - Betaling

 1. Bestellingen via de website kunnen alleen vooraf elektronisch worden betaald. Wanneer een bestelling op andere wijze plaatsvindt, dient de besteller het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen.
 2. De besteller heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan World Servants te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft World Servants behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de besteller kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. World Servants beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure. Zie ook worldservants.nl/klachtenprocedure.

Artikel 11 – Algemene informatie World Servants

Naam: Stichting World Servants Nederland

Adres: Industrieweg 12 C, 8471 AD  WOLVEGA

Telefoonnummer: 0561-614857 - bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

E-mailadres: info@worldservants.nl

KvK-nummer: 41003183

Btw-identificatienummer: 0089.18417.0.01