Beloningsbeleid

World Servants Nederland is een stichting met een raad van toezicht en een raad van bestuur.

Beloning raad van toezicht

Volgens de statuten van de stichting (artikel 7 lid 14) ontvangen de leden van de raad van toezicht als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt niet als bezoldiging aangemerkt, op declaratiebasis verstrekt en in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Beloning raad van bestuur

Volgens de statuten van de stichting (artikel 4 lid 2) benoemt, schorst en ontslaat de raad van toezicht de bestuurder(s) en stelt het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s) vast. De grondslag voor de beloning is de salarisschaal van World Servants. De beloning van de directeur blijft ruim binnen de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen’ van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen.

Beloning personeel

De salarissen van het personeel worden bepaald aan de hand van de salarisschaal van World Servants, welke in het personeelshandboek staat vermeld dat iedere medewerker ontvangt bij aanvang van het dienstverband.