Beloningsbeleid

World Servants Nederland is een stichting met een raad van toezicht en een raad van bestuur.

Beloning raad van toezicht

Volgens de statuten van de stichting (artikel 7 lid 14) ontvangen de leden van de raad van toezicht als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt niet als bezoldiging aangemerkt, op declaratiebasis verstrekt en in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

In 2017 was de samenstelling van de Raad van toezicht als volgt:

Naam Functie Zittingsduur Beroep / nevenfuncties
A.P. Tack voorzitter Sinds september 2012; in de vergadering van oktober 2015 voor drie jaar  Predikant PKN Bodegraven en bestuurslid Nationale Vereniging voor fibromyalgiepatiënten
G.A. van Ramshorst penningmeester Sinds oktober 2012; in de vergadering van oktober 2015 voor drie jaar herbenoemd Bestuurslid CDA Barneveld en bestuurslid Lionsclub Barneveld
B. van Noorloos – van den Heuvel secretaris Sinds juni 2013; In 2016 voor drie jaar herbenoemd Directeur Kindcentrum ‘Het Kompas’ te Vollenhove
Bram van Mannekes algemeen lid Sinds juni 2015. In 2016 herbenoemd voor twee jaar Voorzitter Verantwoordingsorgaan Hexion en bestuurslid wijkvereniging Oud Voorburg
Lizbeth Pombo algemeen lid Sinds juni 2015. In 2016 herbenoemd voor twee jaar Auditor bij de overheid, belast met audits van subsidies

Beloning raad van bestuur

Volgens de statuten van de stichting (artikel 4 lid 2) benoemt, schorst en ontslaat de raad van toezicht de bestuurder(s) en stelt het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s) vast. De grondslag voor de beloning is de salarisschaal van World Servants. De beloning van de directeur blijft ruim binnen de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen’ van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen. Op basis van de omvang, complexiteit en context van de organisatie heeft de RvT de zwaarte van de bestuurdersfunctie van World Servants vastgesteld op een Basis Score voor Directiefuncties (BSD) van 335 punten, die voor 100% van de score van toepassing is. Daarmee komt het door het VFI geadviseerde maximale jaarinkomen op € 77.929.

Gedurende het jaar 2017 was drs. J. Bosman als bestuurder belast met het besturen van de organisatie. Binnen de statutaire grenzen is de bestuurder bevoegd alle daden te verrichten die nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de organisatie. De heer Bosman vervulde zijn bestuurderstaak parttime, namelijk één dag per week vanuit een eigen bedrijf. De bezoldiging vond plaats op declaratiebasis. In 2015 is € 12.000,- aan directiebeloning besteed.

Beloning personeel

De salarissen van het personeel worden bepaald aan de hand van de salarisschaal van World Servants, welke in het personeelshandboek staat vermeld die iedere medewerker ontvangt bij aanvang van het dienstverband.